top of page

Privacy verklaring

Topvoet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Topvoet doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Topvoet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Postcode/ plaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Geboortedatum

- BSN nummer

- Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Topvoet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het geven van uw voetbehandeling

- Het versturen van e-mails/ maken van facturen

- Het declareren van uw behandeling (diabeet) via podotherapeut en/of zorgverzekering

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft mag ik aan derde partijen verstrekken indien u mij hier toestemming voor geeft. 

Topvoet geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkingsovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Topvoet verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Topvoet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens > tot 2 jaar na de laatste behandeling.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Topvoet van u heeft. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. 

Topvoet zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. 

Beveiliging

Topvoet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

- Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een pc die beveiligd is met een wachtwoord. 

- Declaratie diabetische voetzorg via podotherapeut gaat via Provoetzorg, deze programma's zijn beveiligd met wachtwoord en specifieke internet sleutel.

Topvoet

Medisch pedicure Stefanie Caessens

Ambulante pedicure

topvoet@zeelandnet.nl

bottom of page